Türk heyetin Novovoronej NGS ve Novoronej NGS-2’ye ziyareti. Mayıs 2012

 

Май, 2012 г